Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

Departamentul de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal

Departamentul de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal

CCECRR și PROSYS AUDIT SRL au un parteneriat bazat pe dorința de a ajuta companiile din țară și străine să înțeleagă mult mai ușor legislația fiscală și contabilă a României și își adapteaze afacerea in consecință.

Serviciile acestui de partament sunt oferite în conformitate cu obiectul principal de activitate conform clasificării CAEN este 6920 – „Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal”. Societatea are înscrise în obiectul de activitate și următoarele coduri CAEN:

 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management;
 • 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice;
 • 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi.

Activitățile prevăzute în obiectul de activitate sunt autorizate pentru a fi desfășurate la sediul social și la terți.

 • Servicii oferite clienților.

PROSYS AUDIT S.R.L. oferă servicii de contabilitate, audit financiar și consultanță în domeniul fiscal pentru persoane juridice și persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice. Ponderea acestei activitati în total venituri ale societatii este de 100%.

Societatea oferă clienților săi servicii de ținere a contabilității, salarizare și resurse umane, revizuirea contabilității, certificarea situațiilor financiare, servicii de expertiză contabilă, servicii de asistență acordată societăților comerciale pe parcursul operațiunilor de fuziune, divizare, lichidare, servicii de cenzorat, întocmirea și depunea declarațiilor fiscale, consultanță fiscală, certificarea declarațiilor fiscale, servicii de reprezentare fiscală în România a entităților străine, auditarea situațiilor financiare, auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene, servicii de audit intern și altele.

 • Certificări.

Administratorul societății deține următoarele calificări profesionale:

InstituțiaPerioadaCalificare obținută și diploma sau carnet obținut
Camera Auditorilor Financiari din România Ministerul Fondurilor Europene Ian.2014 “Auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene” Certificat nr. 148/04.02.2014
CADET TRAINING SRL 29.Nov.2013 Auditor intern în sectorul public Cod COR 241306, certificat seria I nr. 82070
INTRATEST SA Feb.2013 Evaluator proiecte Cod COR 241263, certificat seria H nr. 80634
Interactiv Curs SRL 18.04.2012 Curs practic de întocmire a dosarului de audit pentru fondurile europene
Camera Auditorilor Financiari(CAFR) 18.03.2012 Auditul piețelor de capital,
Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene 13.09.2011 Manager de proiect, cod COR 241919 certificat seria F nr. 0259900
Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene 13.09.2011 Formator, cod COR 241205 certificat seria F nr. 0225543
Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene 13.09.2011 Expert achiziții publice, cod COR 291940 certificat seria F nr. 0225567
Camera Consultanților Fiscali (CCF) 2007 Consultant fiscal, carnet nr. 2388/2007
Camera Auditorilor Financiari (CAFR) 2006 Auditor financiar, carnet nr. 1776/2006
Corpul Experților Contabili și Contabili autorizați din Romania (CECCAR) 2004 Expert evaluator, carnet nr. 41185/2004
Corpul Experților Contabili și Contabili autorizați din Romania (CECCAR) 2001 Expert contabil, carnet nr. 16576/2003

În baza certificărilor profesionale deținute de administratorul societății, precum și a îndeplinirii obligațiilor față de organismele profesionale, până în prezent PROSYS AUDIT S.R.L. a devenit membră și a obținut vizele pe anul în curs în următoarele organisme profesionale:

C.E.C.C.A.R. (Autorizație nr.003671/2007);
C.C.F. (Autorizație nr. 70/2007);
C.A.F.R. (Autorizație nr. 683/2011).

Clienții
Portofoliul de clienți cu care societatea PROSYS AUDIT S.R.L. are încheiate contracte de prestări servicii este format în general din persoane juridice (SA-uri, SRL-uri, Asociații non-profit), dar și persoane fizice autorizate. Clienții sunt în general firme mici și mijlocii cărora li se prestează preponderent servicii de ținere a contabilității și salarizare, dar și servicii de audit și consultanță financiar-contabilă și fiscală.

Portofoliul de clienți actuali își desfășoară activitatea în diverse domenii economice cum ar fi: comerț en gros și en detail, servicii turistice, servicii de proiectare, producție confecții, servicii de traducere, transporturi rutiere, audit de mediu, investiții imobiliare, servicii hoteliere, servicii financiare, servicii juridice, consultanță financiară, colectare deșeuri reciclabile, servicii de intermediere utilaje industriale. De asemenea, portofoliul de clienți cuprinde și agenți economici non profit (asociații de proprietari, muzee, fundații de caritate, asociații cu scop cultural, de promovare a turismului etc.).

Majoritatea clienților sunt persoane juridice sau fizice române, dar se presteaza servicii și pentru sucursalele unor clienți străini (din spatiul UE sau din afara stațiului UE) sau servicii de reprezentare în Romania a unor clienți străini care nu au un sediul permanent în România.
Nu există riscuri privind pierderea unor contracte cu clienții care să afecteze semnificativ activitatea societății pe termen lung, politica firmei fiind de a atrage în permanență clienți noi în vederea preîntâmpinării oricăror riscuri legate de scăderea semnificativă a cifrei de afaceri

 EXPERIENȚA ÎN DOMENIU

În atragerea de noi clienți PROSYS AUDIT S.R.L. se bazează pe o experiență în domeniu de circa 10 ani pe această piață, perioadă în care care societatea a crescut într-un ritm susținut. În ultimii 2 ani de activitate s-a resimțit totuși un regres al activității datorat în principal crizei economice și dificultăților financiare întâmpinate de clienții cărora li s-au prestat servicii, clienți care au trecut la rândul lor prin dificultăți financiare și cărora li s-au redus bugetele și au făcut presiune permanentă în vederea reducerii onorariilor pentru serviciile financiar-contabile, ori și-au redus activitatea comercială în mod semnificativ și evident a scăzut și volumul serviciilor prestate. Apreciem de asemenea că un impact semnificativ l-a avut și învechirea echipamentelor IT existente, ultimele investiții majore în echipamentele de calcul IT fiind făcute în anul 2008.

Societatea se bazează pe o creștere a competitivității serviciilor prestate acționând prin următoarele pârghii: eficientizarea muncii prin creșterea vitezei de lucru și scăderea timpilor de lucru, prin achiziționarea de echipamente IT performante, utilizarea de personal cu înaltă calificare, achiziția de softuri și îmbunătățirea celor utilizate în prezent în vederea eficientizării muncii, scurtarea timpilor de lucru prin accesul clienților la propriile baze de date ori la rapoartele postate pe serverul PROSYS AUDIT S.R.L. fără a mai fi solicitată intervenția personalului nostru în furnizarea de informații despre firmele client.

Există o preocupare constantă a conducerii societății în ceea ce privește îmbunătățirea standardelor de calitate a serviciilor prestate și de reglementare a tuturor aspectelor procedurale privind serviciile prestate și preîntâmpinarea eventualelor dificultăți în derularea contractelor cu clienții.

De asemenea, s-a implementat și s-au obținut certificări privind implementarea Sistemului de Managenment al Calității ISO 9001:2008 și Sistemului de Management al Securității Informației ISO/IEC 27001:2005.

PROSYS AUDIT S.R.L. a ales să dezvolte în primul rând serviciile de ținere a contabilității, activitate care îi conferă o stabilitate financiară datorită caracterului de permanență, serviciile fiind prestate în sistem abonament lunar, ceea ce permite asigurarea unei stabilități și crearea de noi locuri de muncă cu caracter durabil. În paralel însă, există și preocupări privind promovarea serviciilor de audit, care nu se factureaza în sistem abonament lunar, ci sunt servicii punctuale, care se prestează o singură dată unui client, se prestează anual sau se realizează un număr fix de rapoarte în funcție de necesitățile clientului.

Serviciile de ținere a contabilității se realizează în cea mai mare parte la sediul societății, dar există și situații când anumiti clienți solicită ca serviciile să se presteze la sediul acestora sau doar anumite operațiuni să se realizeze la sediul lor. Serviciile de auditare presupun o muncă de studiere a documentelor financiar-contabile și a contractelor și de regulă beneficiarii permit verificarea acestora doar la sediul lor, doar partea de redactare și consultare a experților făcându-se la sediul PROSYS AUDIT S.R.L. Acestă caracteristică a activității necesită o flexibilitate și compatibilitate a echipamentelor IT și o adaptabilitate a acestora la activitatea societății, inclusiv comunicarea online în condiții de siguranță dintre angajații aflați pe teren și cei de la sediul societății sau accesul de la distanță la serverul propriu.

Societatea oferă clienților săi servicii de ținere a contabilității, salarizare și resurse umane, revizuirea contabilității, certificarea situațiilor financiare, servicii de expertiză contabilă, servicii de asistență acordată societăților comerciale pe parcursul operațiunilor de fuziune, divizare, lichidare, servicii de cenzorat, întocmirea și depunea declarațiilor fiscale, consultanță fiscală, certificarea declarațiilor fiscale, servicii de reprezentare fiscală în România a entităților străine, auditarea situațiilor financiare, auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene, servicii de audit intern și altele.

Prin implementarea proiectului dorim sa diversificam gama de servicii prestate sub codul CAEN 6920 – „Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal”.- având în vedere cerințele clienților, cum ar fi:

 • servicii de salarizare și resurse umane;
 • asistență de specialitate privind realizarea de operațiuni de divizare, fuziune, lichidare;
 • realizarea de servicii de expertiză contabilă (judiciară și extrajudiciară) furnizate organelor judecătorești sau de anchetă judiciară, precum și în cauze civile de reprezentare în calitate de experți parte în diverse cauze;
 • servicii de cenzorat și de certificare a situațiilor financiare anuale ale agenților economici;
 • servicii de consultanță fiscală și de certificare a raportărilor fiscale;
 • servicii de analiză economico-financiară și de investiții;
 • servicii de asistență administrativă pentru clienți
 • transferul dosarului fiscal în cazul schimbării sediului Beneficiarului într-o altă Circumscripție Financiară;
 • întocmirea dosarului și depunerea declarației 050 „Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului” în situația schimbării domiciliului fiscal al Beneficiarului;
 • asistență contabilă (întocmirea de bugete de venituri și cheltuieli, fluxuri de numerar, previziuni privind veniturile și cheltuielile, diverse formulare solicitate de bănci) în vederea obținerii de credite de la bănci comerciale;
 • lucrări contabile de verificare și eventual de corecție pentru perioadele în care contabilitatea nu a fost ținută de acesta;
 • consiliere în vederea organizării evidenței primare, crearea de proceduri de lucru și organizarea fluxului de documente contabile în firmă;
 • consiliere în vederea recuperării unor creanțe de natură fiscală sau comercială pe care Beneficiarul le are asupra unor instituții fiscale, de asigurări sociale sau parteneri comerciali;
 • obținerea de caziere fiscale;
 • obținerea de certificate de rezidență fiscală și certificate de atestare a plății impozitului plătit în România de persoane nerezidente;
 • analiza și reglarea fișei pe plătitor aflată în evidența Circumscripției Financiare de care aparține Beneficiarul;
 • întocmirea de rapoarte către Institutul Național de Statistică;
 • întocmire documentație recuperare creanțe (fiscale, sociale, comerciale);
 • întocmirea de pachete raportare financiar-contabilă conform cerințelor asociaților străini;
 • realizarea operațiunilor contabile de consolidare a conturilor, a operațiunilor specifice privind fuziunea, lichidarea, dizolvarea societății;
 • întocmirea și depunerea la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Declarațiilor privind stabilirea impozitului pe clădiri, terenuri și autovehicule;
 • asistență de specialitate în situația în care beneficiarul este verificat de organele fiscale
 • servicii de auditare a situațiilor financiare și servicii de auditare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.

Acțiune :